پيچ پديكولار پايه بلند پلی اكسيال

نام تجاری: رزا اسپاین
خصوصیات محصول
 زاویه چرخشی پیچ
تغییر زاویه پیچ رزا اسپاین تا 30 درجه به انطباق راحت پیچ با دیگر اجزای جراحی و آناتومی بیمار کمک می کند.
طراحی نات
نات با هدف ایجاد ثبات و پایداری با پیچ طراحی شده که باعث قدرت بالا در نفوذ حداکثری پیچ می شود.
مکانیسم قفل شوندگی ساده و شیار های سر پیچ
شیار های ماشینکاری شده روی سر پیچ به اتصال و چسبندگی قفل به پیچ کمک کرده و باعث بیشترین ثبات در سیستم رزا اسپاین میشود.
رزوه های پیچ
سیستم شیار دو طرفه باعث تشکیل رابطه مستحکمی با سطح تماس پیچ با استخوان می شود و در توزیع بهینه تنش وکاهش تمرکز تنش در بدنه پیچ کمک می کند. دو راهه بودن پی چها باعث می شود که با یک بار چرخش، دو برابر پیچ های عادی نفوذ کند. متغیر بودن عمق پیچ از پایین تا بالا باعث می شود در هر چرخش، پیچ درگیر استخوان جدیدی شده و در تثبیت پیچ، بعد از جایگذاری، اثر به سزایی دارا باشد.
زاویه ورود و سیستم خود فرو روندگی پیچ به استخوان
زاویه ورود پیچ ب هگونه ای است که در نقطه مورد نظر ابتدا فیکس شده و با نیروی کم چرخشی شروع به وارد شدن داخل استخوان می نماید.
سایز های موجود محصول – به میلیمتر 
قطر: 7.5 ،6.5 ،5.5 ،4.5
طول: 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60