اتصال عرضی – کراس لینک

نام تجاری: رزا کراس
خصوصیات محصول
در سیستم جراحی پیچ رزا، رزا کراس یک اتصال عرضی طراحی شده توسط مهندسان و جراحان برجسته در حوزه ارتوپدی ستون فقرات است که در شرایط راد های موازی و یا غیر موازی قابل بکارگیری می باشد. در واقع با قابلیت آزادی مناسب، توان اتصال به راد ها در جهت های مختلف را دارد.
خصوصیات طرح سیستم اتصال عرضی
طول قابل تنظیم
قابل اتصال به میله راد در جهت های مختلف
استفاده از راد با قطر 3 میلیمتر جهت اتصال
سایز های موجود محصول – به میلیمتر 
قطر: 20، 35، 55